Tính tổng kiểm tra CRC-32B trực tuyến

Trình chuyển đổi CRC32B

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Tạo tổng kiểm tra CRC-32B trực tuyến từ mật khẩu hoặc dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể tải lên một file để xây dựng hàm băm CRC32B và xác minh dữ liệu của bạn sau này với tổng kiểm tra checksum. Bạn có thể tìm thấy ở đây một công cụ khác để tạo tổng kiểm tra CRC-32 trực tuyến.

Thuật toán CRC32B về cơ bản được sử dụng zip và png, so với Trình tính CRC32 trực tuyến.