Trình tính hàm băm Tiger 128 bit

Trình chuyển đổi TIGER128

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Tạo hàm băm từ dữ liệu của bạn như mật khẩu với trình tạo băm Tiger 128 bit trực tuyến này. Bạn cũng có thể tải lên một file để tạo tổng kiểm tra từ dữ liệu của mình. Nêu rõ số vòng mà thuật toán được áp dụng. Bạn có thể cung cấp khóa để bảo mật hơn nữa cho hàm băm Tiger đã được tạo của mình.

Thông tin chi tiết về thuật toán Tiger-128 có thể được tìm thấy trêntrang tài liệu về Tiger.