Trình tạo hàm băm MD5

Đây là một công cụ mã hóa băm trực tuyến để tạo băm MD5 cho dữ liệu của bạn và mã hóa nó. Bạn cũng có tùy chọn để tải lên một file và tạo tổng kiểm MD5 từ file này. Bạn có tùy chọn chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng Mã xác thực thông báo sử dụng hàm một chiều có khóa (HMAC) để tăng cường bảo mật mật khẩu MD5 của bạn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi MD5

Có các tấn công vào thuật toán mã hóa MD5 và bạn nên xem xét sử dụng một mật mã băm khác. Ngoài ra, tổng kiểm tra các file đã tải lên của bạn có thể không còn an toàn nữa.

Thông tin về MD5 có thể được tìm thấy tại giải thuật Tiêu hóa tin MD5