Tạo hàm băm RIPEMD 128 bit

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm của bạn bằng trình tính hàm băm RIPEMD-128 bit trực tuyến này. Bạn cũng có thể tải lên file để tạo tổng kiểm tra RIPEMD-128 nhằm phát hiện các thay đổi trong dữ liệu của bạn. Ngoài ra, hãy chọn một khóa chia sẻ để tăng cường bảo mật hơn nữa cho hàm băm của bạn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi RIPEMD128