Tạo hàm băm SHA 384 bit

Trình chuyển đổi SHA384

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Tính hàm băm SHA-384 từ dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu. Tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm SHA-384 cho dữ liệu của bạn để bảo vệ khỏi những thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể gửi một khóa chia sẻ để tăng cường hơn nữa cho hàm băm SHA-384.