Tạo hàm băm SHA 384 bit

Tính hàm băm SHA-384 từ dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu. Tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm SHA-384 cho dữ liệu của bạn để bảo vệ khỏi những thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể gửi một khóa chia sẻ để tăng cường hơn nữa cho hàm băm SHA-384.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi SHA384