Trình tạo tăm DES trực tuyến

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tính hàm băm DES từ dữ liệu của bạn như mật khẩu hoặc tải lên file để tạo tổng kiểm tra bằng thuật toán mã hóa DES. Nếu bạn chọn cung cấp salt, bạn có thể ghi đè quá trình tạo salt tự động của công cụ.

Trình chuyển đổi std-des

Trình chuyển đổi DES
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Salt (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Tại đây bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về tiêu chuẩn mã hóa DES.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.