Trình tạo tăm DES trực tuyến

Tính hàm băm DES từ dữ liệu của bạn như mật khẩu hoặc tải lên file để tạo tổng kiểm tra bằng thuật toán mã hóa DES. Nếu bạn chọn cung cấp salt, bạn có thể ghi đè quá trình tạo salt tự động của công cụ.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi STD-DES

Tại đây bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về tiêu chuẩn mã hóa DES.