Chuyển đổi hàm băm trực tuyến

Danh sách các công cụ mã hóa của chúng tôi để tạo hàm băm từ dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu. Bạn cũng có thể tải lên file để kiểm tra tổng quan hoặc cung cấp khóa HMAC được chia sẻ.

Trình tạo Adler32 trực tuyến

Tạo băm Adler32 hoặc tính toán tổng kiểm tra tập tin với trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo Blowfish hash với salt

Mã hóa và băm dữ liệu của bạn bằng thuật toán mã hóa Blowfish với công cụ trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Trình tính tổng kiểm tra CRC-32 trực tuyến

Tạo tổng kiểm tra CRC-32 một file được tải lên với trình tính hàm băm trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Tính tổng kiểm tra CRC-32B trực tuyến

Tính tổng kiểm tra CRC-32B bằng công cụ tổng kiểm tra trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Trình tạo tăm DES trực tuyến

Tính hàm băm DES từ mật khẩu hoặc file của bạn bằng công cụ mã hóa trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo hàm băm GOST trực tuyến

Tạo hàm băm GOST từ dữ liệu của bạn bằng công cụ mã hóa trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán hàm băm Haval-128

Tạo hàm băm Haval-128 với trình tạo hàm băm trực tuyến miễn phí này. Ngoài ra, bạn còn có thể tải lên file và tạo tổng kiểm tra Haval-128 Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo mật khẩu .htpasswd cho Apache

Tính toán mật khẩu cho file .htpasswd của Apache với công cụ mã hóa trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Trình tạo MD4 trực tuyến

Tạo hàm băm MD4 với công cụ mã hóa trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Trình tạo hàm băm MD5

Mã hóa dữ liệu của bạn như mật khẩu và file bằng trình tạo băm MD5 trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo hàm băm RIPEMD 128 bit

Tạo hàm băm RIPEMD-128 bằng trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này. Tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm tra hoặc cung cấp khóa chia sẻ cho biến thể HMAC. Đọc nhiều hơn nữa...

Tính hàm băm RIPEMD-160

Mã hóa dữ liệu của bạn bằng trình chuyển đổi băm RIPEMD-160 trực tuyến và miễn phí này. Tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm tra RIPEMD-160 hoặc cung cấp khóa chia sẻ HMAC. Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo hàm băm SHA-1

Tạo hàm băm SHA-1 từ dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu bằng trình tạo băm SHA-1 trực tuyến miễn phí này. Tùy chọn tạo tổng kiểm SHA-1 cho các file của bạn. Đọc nhiều hơn nữa...

Tính hàm băm SHA 256 bit

Tính hàm băm SHA-256 bằng trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này. Ngoài ra bạn còn có thể tạo tổng kiểm cho file của mình. Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo hàm băm SHA 384 bit

Tạo hàm băm SHA 384 bit với trình tạo băm trực tuyến miễn phí này. Tùy chọn tải lên file để tính tổng kiểm tra SHA-384. Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo hàm băm SHA 512 bit

Tạo hàm băm SHA-512 từ dữ liệu của bạn hoặc tải lên file để tạo tổng kiểm tra SHA-512 bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Tính hàm băm Snefru

Mã hóa dữ liệu của bạn bằng thuật toán băm Snefru. Tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm Snefru. Đọc nhiều hơn nữa...

Trình tính hàm băm Tiger 128 bit

Tạo hàm băm Tiger 128 bit bằng trình chuyển đổi hàm băm trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Trình tính hàm băm Tiger 160 bit

Tạo hàm băm Tiger 160 bit để bảo vệ dữ liệu của bạn với trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này. Đọc nhiều hơn nữa...

Tạo hàm băm Tiger 192 bit

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu bằng trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này bằng cách sử dụng thuật toán băm Tiger 192 bit. Đọc nhiều hơn nữa...

Trình tạo hàm băm trực tuyến Whirlpool

Tạo hàm băm Whirlpool bằng trình tính hàm băm trực tuyến miễn phí này. Tùy chọn tạo tổng kiểm Whirlpool của file bạn tải lên. Đọc nhiều hơn nữa...
Đánh dấu trang và chia sẻ trang