Trình tạo Adler32 trực tuyến

Tạo băm Adler32 dữ liệu của bạn hoặc tải lên file và tính checksum Adler32. Bằng cách sử dụng ô HMAC (Mã xác thực thông báo sử dụng hàm một chiều có khóa) bên dưới, bạn cũng có thể tăng cường bảo mật cho mật mã của mình.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi ADLER32

Băm Adler32 được sử dụng trong thư viện zlib. Thông tin về mật mã Adler32 có thể được tìm thấy trong RFC 1950