Trình tính hàm băm Tiger 160 bit

Trình chuyển đổi TIGER160

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Chuyển văn bản của bạn sang hàm băm Tiger 160 bit để bảo vệ mật khẩu của bạn. Bạn có thể tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm cho dữ liệu của mình. Chọn số vòng mà thuật toán được áp dụng. Thêm khóa vào trình tạo hàm băm Tiger 160 bit để tăng cường bảo mật.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu cho thuật toán Tiger.