Tính hàm băm RIPEMD-160

Với trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này, bạn có thể tạo băm RIPEMD 160 bit. Nếu bạn tải file lên, bạn cũng có thể tạo tổng kiểm tra RIPEMD-160. Tùy chọn, bạn có thể tính toán biến thể HMAC để tăng cường tính bảo mật của mã hóa nếu bạn cung cấp khóa chia sẻ.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi RIPEMD160

Bạn có thể tìm thêm thông tin về thuật toán mã hóa RIPEMD trong tài liệu này: RIPEMD-160: Một phiên bản được tăng cường gia cố của RIPEMD.