Tính hàm băm Snefru

Trình chuyển đổi SNEFRU

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Tạo hàm băm Snefru từ dữ liệu của bạn để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Bạn có thể tùy chọn tải file của mình lên để tạo tổng kiểm Snefru. Bằng cách sử dụng khóa HMAC được chia sẻ, bạn cũng có thể tăng cường mã hóa.