Tạo mật khẩu .htpasswd cho Apache

Tạo mật khẩu của bạn bằng trình tạo .htpasswd cho Apache và nginx. Chỉ cần nhập mật khẩu của bạn và công cụ sẽ mã hóa để đưa vào .htpasswd. Bạn cũng có thể ghi đè lên salt được tạo bởi công cụ này theo cách thủ công.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi APACHE-HTPASSWD

Khi bạn đã băm mật khẩu, bạn cần thêm tên người dùng của mình và lưu nó trong một file có tên .htpasswd. Mỗi dòng người dùng lưu theo cấu trúc: tên người dùng:password_hash. Ví dụ: người dùng thử:$apr1$kan2dc94$Xfi6nlAR7C.9LfQLTjDLi0

Bạn có thể tìm thấy thông tin về file .htpasswd tại xác thực Apache hoặc xác thực nginx