Tạo hàm băm SHA-1

Trình tạo băm trực tuyến này chuyển đổi dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu sang hàm băm SHA-1. Bạn có thể tải lên để tính tổng kiểm của một file. Để bảo mật hơn nữa cho quá trình mã hóa, bạn có thể xác định khóa HMAC.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi SHA1

Thông tin chi tiết về hàm băm SHA-1 có thể được tìm thấy tại US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1)