Tạo hàm băm SHA-1

Trình chuyển đổi SHA1

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Trình tạo băm trực tuyến này chuyển đổi dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu sang hàm băm SHA-1. Bạn có thể tải lên để tính tổng kiểm của một file. Để bảo mật hơn nữa cho quá trình mã hóa, bạn có thể xác định khóa HMAC.

Thông tin chi tiết về hàm băm SHA-1 có thể được tìm thấy tại US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1)